תנאי השימוש באתר:

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט Only Wipes (להלן: “האתר”).

השימוש באתר:

 1. הכניסה ו/או השימוש באתר כפופים לתנאי השימוש המפורטים מטה ומעידים על הסכמתך ואישורך את תנאים אלה. לפיכך, הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה ולהתעדכן בכל שינוי (ככל שיהיה) בכל כניסה או שימוש באתר. אם אינך מסכים למה מתנאי השימוש כמפורט מטה, הנך מתבקש להימנע מלהיכנס לאתר ו/או לבצע בו כל פעילות ו/או לעשות בו כל שימוש.

 2. אתר Only Wipes שומר על זכותו לשנות את תנאי השימוש בכל עת, בלא התראה או הודעה. כל שינוי שכזה יופיע באתר.

 3. משתמשים שגילם נמוך מ- 18 שנים נדרשים להודיע להוריהם אודות תוכן תנאי השימוש ולקבל את הסכמתם לכניסה ו/או לשימוש באתר. הסכמה ו/או הרשאה ו/או אי מניעה ו/או מתן אפשרות לקטינים להיכנס ו/או לעשות שימוש באתר מעידה על הסכמתם ואישורם של ההורים לתנאים אלו, הן בעצמם והן ביחס לקטינים. ההורים אחראים להודיע לקטינים המעוניינים להיכנס לאתר ו/או לעשות שימוש באתר אודות תנאי השימוש, כמו גם לפקח על פעולות הקטינים באתר בהתאם לתנאי השימוש. כל כניסה ו/או שימוש ו/או פעילות של קטין באתר מעידה על הסכמה של הורי הקטין לאמור בתנאי השימוש.

 4. הנך רשאי לעשות שימוש באתר למטרות אישיות ושאינן מסחריות בלבד. חל איסור מוחלט לעשות שימוש, מכל סוג שהוא, באתר ו/או בכל חלק מהאתר לכל מטרה אחרת שאינה שימוש אישי ולא מסחרי.

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אין לעשות כל שימוש, בכל אופן, בתוכן, טקסט, שמות או כל חומר אחר המופיע ו/או יופיע מפעם לפעם, באתר או בכל חומר שיווק או פרסום של האתר(להלן: “התוכן”) ואין לאפשר לאחרים לעשות בו שימוש כאמור לעיל.  עוד מובהר, כי בשימוש בתוכן למטרות אישיות ולא מסחריות, בהתאם לתנאי השימוש המפורטים בכתב זה, הנך מדרש ומחויב להותיר את התוכן בצורתו המקורית והשלמה כפי שמופיע באתר, וחל איסור על עריכת כל שינוי ו/או השמטה ו/או סילוף ו/או פיתוח בתוכן ו/או בקשר אליו.

רכישה באתר:

 1.  רשאים לרכוש מוצרים, להשתתף במכירה ולהגיש הצעות תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה, אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות, ו זאת בכפוף לאמור בסעיפים להלן.

 2. האתר רשאי למנוע מגולש באתר (להלן: “המבקר” או ”הלקוח”) את ההשתתפות באיזה מהמכירות באופן זמני, או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדית ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

 3. בלי לגרוע מהאמור לעיל,רשאי מנהל האתר למנוע ממבקר להשתתף באיזה מהמכירות ולהגיש הצעות בכל אחד מהמקרים הבאים: א. אם מבקר עשה שימוש בשירותי האתר ו/או ב Only Wipes לביצוע מעשה בלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; ב. אם מבקר מסר במתכוון פרטים שגויים; ג. אם מבקר ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע באתר  או בצדדים שלישיים כלשהם. ד. אם מבקר הפר את תנאי הסכם זה או כל הסכם אחר עם  Only Wipes או מי מטעמה ו/או אם נמנע מלשלם, שלא כדין, עבור מוצרים שרכש בין באמצעות אתר זה ובין בכל דרך אחרת. ה. אם כרטיס האשראי שברשות המבקר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 4. כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר  מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב.

 5. המחירים המופיעים בדפי המכירה כמחירי המחירון של המוצרים ואינם בהכרח המחירים הנמוכים ביותר בהם ניתן לרכוש את המוצרים המוצעים. אתה נושא באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של מוצרים בהם אתה מעוניין קודם להגשת הצעתך.

 6. לאתר  שמורה הזכות להודיע למציע, כי עקב נסיבות מיוחדות (כגון אספקת מוצר כבד לקומות גבוהות, או אספקת מוצר כבד או גדול למקום שאליו אין דרכי גישה סלולות ), בכוונתו לדרוש תוספת תשלום בגין דמי ההובלה. סרב המציע לשלם את התוספת שנדרשה ממנו, יהיה האתר רשאי לסרב לבצע את העסקה ובמקרה כאמור לא יסופק המוצר למציע.

ביטול עסקה:

   1.   כל האמור בסעיף זה מהווה גילוי בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א- 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), ואין הוא בא להוסיף עליו זכויות, בכל דרך שהיא. ככל שיבוצעו תיקונים בחוק הגנת הצרכן, יחולו תיקונים אלה ויגברו על המפורט להלן:

א. הנך רשאי לבטל קנייתו מיום ההזמנה ועד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל.

ב. ביטול הקניה יעשה בכתב למרכז שירות לקוחות ,תוך ציון סיבת הביטול באמצעות דואר אלקטרוני לדואר אלקטרוני: info@onlywipes.co.il .

ג.  במקרה של ביטול העסקה, יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין הנכס או השירות, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך. כמו כן, במקרה של ביטול כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו, רשאי האתר לגבות פחת זה מהלקוח.

ד. האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדית, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), ו/או להאריך את משך הזמן לביצוע המכירה, לרבות אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: 1. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית. 2. אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הגשת הצעות למכירה מסוימת או לקבוצת מכירות. 3. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת  Only Wipes את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות מספקת בה. 4. במקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים במכירה, לרבות תיאור המוצר ו/או מחיר המוצר. 5.  בכל מקרה, שלדעת האתר נעשתה פעולה בניגוד להוראות הדין ו/או להוראות הסכם זה. 6. אם לאחר ביצוע רכישה של מוצר, בכל דרך שהיא, מתברר שהמוצר אזל ו/או לא ניתן להשיגו, רשאי האתר לבטל את המכירה ולהשיב לך את כספך. לחלופין רשאי האתר להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. אם בחרת שלא לרכוש את המוצר החלופי-תבוטל המכירה ויושב לך כספך.

ה. מימש האתר את זכותו כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיו מכל מין וסוג, לרבות בגין זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אבדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו”ב.

החזרת מוצר:

    1.  ניתן להחזיר את המוצר שנקנה ולקבל את הכסף בחזרה, בתנאי שהמוצר שלם ולא נעשה בו שימוש, שהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 14 יום מתאריך קבלת המוצר.

    2.  ביצוע ההחזרה יבוצע באמצעות שרות שליחים מטעמנו, עלות המשלוח להחזרה הוא 35ש"ח. עלות המשלוח ינוקה מסה"כ סכום ההחזרה או ישולם בנפרד באפליקצית bit לבחירת הלקוח. יש ליצור איתנו קשר בכל אמצעי נתון (שיחת טלפון, פניה דרך ה"צור קשר" באתר, הודעה בפייסבוק וכו') כדי להתחיל את הליך ההחזרה.

תוכן האתר:

 1. המוצרים המוצגים באתר עומדים ו/או יועמדו למכירה כל עוד הם זמינים במלאי ובהתאם לשיקול דעתו של האתר.

 2. המידע המופיע באתר נועד להתרשמות כללית בלבד.  לה מיאל שומרת על מלוא זכויותיה לשנות את המידע המופיע באתר בהתאם לצרכיה ובהתאם לשיקול דעתה המוחלט.  לה מיאל אינה מתחייבת שהמידע המופיע באתר הנו ו/או יהיה מעודכן בכל רגע נתון, ואינה מתחייבת לעדכן את המידע המופיע באתר. בין השאר,  לה מיאל אינה מתחייבת שכל מוצר המופיע באתר קיים ו/או יהיה קיים במלאי החברה ו/או בחנויות. מעבר לכך,  לה מיאל שומרת על מלוא זכויותיה לשנות מחירי מוצרים המופיעים באתר Only Wipes בלא כל הודעה מוקדמת ובלא לעדכן את האתר.

 3. האתר לא ישא בכל אחריות, לנזק, עלות ו/או הוצאה, מכל סוג שהוא, ישירים או עקיפים, שיגרמו לאדם או לכל גוף אחר ושעשויים לנבוע מטעות ו/או תקלה ו/או אי דיוק ו/או השמטה  בקשר עם המידע המוצג באתר ו/או בחלק ממנו (להלן: “טעות“).

 4. מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 8 לעיל, לה מיאל לא תהיה אחראית במקרה של טעות באתר בקשר למחיר ו/או מאפיינים ו/או זמינות של מוצר ו/או אי התאמה למוצרים המוצגים למכירה בחנויות. בכל אופן ובמקרה כזה, המחיר ו/או התכונות ו/או הזמינות יהיו כמוצג ו/או כמפורסם בחנויות.

 5. התמונות ו/או האיורים באתר הנם למטרות המחשה בלבד. יתכנו שינויים בין מראהו של המוצר בפועל לבין מראהו של המוצר בתמונה או באיור כפי שמופיע באתר.. בכל מקרה  לה מיאל לא תהא אחראית לכל הבדל מסוג זה.

קניין רוחני:

 1. כל הזכויות בקניין רוחני ובכלל זה ובלא הגבלה, זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר וסימנים מכל סוג אחר, שמות מסחריים, זכויות עיצוב, זכויות מוסריות, זכויות במידע, בארכיב ובשידור, זכויות פרסום ושיווק, מדגמים, know-how, סודות מסחריים (להלן: “זכויות קניין רוחני”), הנובעות ו/או המתייחסות אל האתר ו/או התוכן, ובכלל זה, ללא הגבלה, כל טקסט, חומר ותמונות שבאתר, הנם רכוש של האתר, או של צד שלישי אשר הסמיך את האתר לעשות בו שימוש, ומוגנים ככאלו על ידי הדין הישראלי והבינלאומי.

 2. בכל הנוגע לאמור בסעיף 11 לעיל, חל איסור להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, להעביר, לשנות, לעבד, להעתיק, לתרגם, למכור, להשכיר או לשלוח לצד שלישי, בלא אישור מראש ובכתב ממנהל האתר.

 1. האתר עשוי לכלול שמות, שמות חברות, מותגים, סימני מסחר רשומים או שאינם רשומים, סימני שירות, ולוגו (להלן: “הסימנים”). סימנים שכאלו הנם רכושם של בעליהן. אין דבר באתר, באופן ישיר או עקיף, המהווה הרשאה ו/או רhשיון ו/או זכות לעשות שימוש בסימנים בלא רשות מפורשת ובכתב של בעלי הסימנים ו/או בעלי הזכויות בסימנים בקשר לשימוש זה

קישורים:

 1. יתכן ובאתר יופיעו קישורים לדפי אינטרנט שאינם האתר ואינם בבעלותו.

 2. לה מיאל אינה מפקחת ואין לה שליטה על אתרים אשר קישורים להם מופיעים באתר, והיא אינה אחראית לתוכנם של האתרים המקושרים או לקישורים נוספים המופיעים באתרים המקושרים, ואינה אחראית לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, הנובעת משימוש בקישורים אלה.  לה מיאל מאפשרת קיומם של קישורים אלה רק לשם הנוחות, והכללת קישור כלשהו באתר אינה מהווה, בכל דרך שהיא, הפניה לאתר המקושר ו/או מצג כלשהו אודות האתר המקושר על ידי האתר.

פרטיות:

 1. יתכן ובמהלך ביקורך באתר, תתבקש למסור מידע אשר יזהה אותך באופן אישי, ובכלל זה שמך, מידע ליצירת קשר וכן מידע הנוגע לשימוש שלך במוצרינו (להלן: “מידע אישי”). אם אתה מסכים לכך עתה, אולם בשלב מאוחר יותר תשנה את דעתך, תוכל בכל שלב להודיע לנו על ביטול הסכמתך באמצעות טופס “צור קשר”

 2. במידע האישי אותו תמסור לאתר יעשה שימוש על מנת לספק ולשלוח לך מידע שהתבקש על ידך ועל מנת ליצור עמך קשר לצורך קבלת משוב או סקרים. כל זאת, היה ותחליט להתיר  ליצור עמך קשר בעניינים אלו בעת מסירת המידע האישי. במידה והסכמת לכך,  La mielעשויה לעשות שימוש במידע האישי שלך על מנת להודיע לך אודות נושאים הנוגעים למוצריה של החברה.

 3. במוסרך מידע אישי תהא אף רשאי לאשר לאתר לשלוח אליך, מפעם לפעם, מידע וחומר אחר הנוגעים למוצרים דומים לאלו שביררת לגביהם. פניות שכאלו יעשו באמצעות הודעות אי- מייל לכתובות שסופקו על ידך ו/או הודעות טקסט למספר הנייד שסופק על ידך.

 4. החברה מתייחסת לשמירה על המידע האישי שלך ברצינות. ככלל, לה מיאל לא תשחרר, תשכיר או תמכור את המידע האישי שלך לכל צד שלישי בלא הסכמתך.

לה מיאל תוכל לגלות את המידע האישי שלך רק אם : (א) היא נדרשת לעשות כן על פי חוק ו/או תקנה ו/או כל החלטה שיפוטית או מעין שיפוטית ; (ב) על מנת להגן על זכויותיה או רכושה או אלו של לקוחותיה; (ג) על מנת לפעול מידית להגנת הביטחון האישי של לקוחותיה או הציבור; (ד) בעקבות ו/או בקשר עם מיזוג, איחוד, או מכירת נכסים מהותית של החברה.

אבטחה:

 1. האתר  מתייחס לאבטחה בכובד ראש. אולם, לאור אופיו של האינטרנט כרשת תקשורת פתוחה. השימוש באתר, הנו בכל זמן, על אחריותך הבלעדית.

 2. במהלך ביקורך באתר אתה עשוי לבחור לבקר באתרים נוספים אשר קישורים אליהם מופיעים באתר. לאתר אין כל שליטה על האופן בו אתרים אחרים אלו, או השולטים בהם, עשויים להשתמש במידע האישי שלך. בהתאם,  לה מיאל לא תהיה אחראית במידה וצדדים שלישיים יעשו שימוש במידע האישי שמסרת להם ועל האופן בו יעשה שימוש שכזה.

 3. זכור, מדיניות הפרטיות המפורטת לעיל מתייחסת אך ורק לאתר. כאשר אינך עוד באתר אתה עשוי להיתקל בכללים שונים הנוגעים לפרטיות ואבטחה, ועליך לבדוק כללים אלו בכל פעם שהנך מבקר באתר אינטרנט חדש.

שיפוי:

 1. הנך מצהיר ומתחייב בזה, מיד עם קבלת דרישה בכתב מהאתר לשפות ו/או לפצות, באופן מלא, את לה מיאל,  שותפיה, בעלי מניותיה, בעלי תפקיד, מנהליה, לקוחותיה, סוכניה, זכייניה, ספקיה, שותפיה העסקיים, עובדיה ונציגיה, בגין כל עלות, הוצאה או נזק, ישירים או עקיפים ובגין כל תביעה או דרישה, בלא הגבלה, ובכלל זה בגין שכר טרחת עו”ד ושכר מומחים אחרים, בכל הערכאות, שיושתו ו/או יחויבו על האמורים לעיל ו/או יוצאו על ידם בפועל, והנובעים משימושך באתר, הפרת תנאי השימוש על ידך, ו/או הפרת זכויות כל גורם אחר בקשר עם האתר.

סיוע טכני:

 1. אם יש לך צורך בהבהרות, שאלות או תלונות, הנך מוזמן לפנות לשרות הלקוחות.  לה מיאל תעשה כל מאמץ סביר לענות לכל אי מייל במהירות וביעילות ככל הניתן, בתוך פרק זמן סביר בהתאם לנסיבות.

סמכות שיפוטית:

 1. תנאי השימוש לעיל, ביצועם, תוקפם ותוכנם כפופים באופן בלעדי לחוקיה של מדינת ישראל. כל סכסוך הנוגע באופן ישיר או עקיף לתנאי שימוש אלו, ביצועם, תוקפם ותוכנם, כמו גם סכסוך הנוגע לשימוש באתר, יהיו כפופים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בתל –אביב יפו.

זמני אספקה:

כל עוד לא צוין אחרת, זמן אספקה עד 30 ימי עסקים. כפוף לתני השילוח של חברת השליחויות איתם תשלח לה מיאל. באפשרות לה מיאל לשנות את תנאי השילוח וחברת השליחויות מעת לעת על פי ראות עיניה.